Nasz kolejny sukces

Nasza Kancelaria reprezentowała Stowarzyszenie Czyste Radiowo  w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Stowarzyszenia stwierdzając, iż zaskarżone i poprzedzające je postanowienie organu I instancji odpowiada przepisom prawa. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA uznając m.in., iż Sąd I instancji przedwcześnie zaakceptował stanowisko organów co do tego, iż decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane nie dotyczyła istotnej zmiany instalacji. Co więcej, NSA stwierdził,  iż nie można podzielić poglądu Sądu I instancji co do tego, że bez względu na to, czy zmiana decyzji dotyczyła istotnej zmiany instalacji czy też nieposiadających takich kwalifikowanych cech, to przepis art. 185 ust. 2a Prawa ochrony środowiska nie będzie miał zastosowania. NSA poparł stanowisko Stowarzyszenia, iż zaskarżonym wyrokiem Sąd I instancji wadliwie oddalił skargę w sytuacji, gdy zaskarżone postanowienie zostało wydane z naruszeniem art. 7 i 77 k.p.a.

Link do wyroku: https://czysteradiowo.files.wordpress.com/2016/01/wyrok-ii-osk-3299_14.pdf